Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Verkoop bij inschrijving

Woensdag 1 Februari, 2017

VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING

voor de verkoop bij onderhandse inschrijving van
HET WOONHUIS GELEGEN AAN DE KEAPMANSWEI 26 DE WESTEREEN

HOOFDSTUK A: Informatie met betrekking tot het registergoed
Omschrijving registergoed.
Artikel 1.

1. Het te verkopen registergoed bestaat uit:
het woonhuis met erf en grond, plaatselijk bekend Keapmanswei 26 De Westereen
(postcode 9271 GK), kadastraal bekend gemeente Veenwouden sectie G nummer
2826, groot zesentwintig are en zevenentwintig centiare (26 a 27 ca),
hierna ook te noemen: "het registergoed".
2. Het registergoed is schetsmatig aangegeven op bijgevoegde tekening.
Indeling:
Hal, toilet, badkamer met douchehoek en wastafel, slaapkamer, ruime L- vormige
woonkamer, serre, half open keuken met eenvoudige maar nette keuken, bijkeuken en
deur naar garage.
Verdieping, royale bergruimte waar nog een slaapkamer gerealiseerd kan worden en
twee slaapkamers.
3. Eigendomsverkrijging
Het registergoed is in 1991 door de overleden ouders van de eigenaren verkregen.
Verkoop.
Artikel 2.
Het registergoed wordt in zijn geheel te koop aangeboden en er kan op het registergoed
worden ingeschreven door middel van inlevering van een daartoe bestemd inschrijfbiljet.
Zakelijke lasten.
Artikel 3.
Het eigenaarsgedeelte van de OZB voor het jaar 2016 bedraagt: € 285,00.
Het eigenaarsgedeelte van de waterschapslasten voor het jaar 2016 bedraagt: € 119,64.
Deze zakelijke lasten komen voor rekening van koper vanaf de datum van juridische
levering. Over de zakelijke lasten van 2017 zal verrekening plaatsvinden. Verkoper staat in
voor de afwezigheid van achterstanden in de betaling van deze zakelijke lasten.
Bestemming.
Artikel 4.
Het registergoed heeft een woonbestemming.
Bodemgesteldheid / verontreiniging / gebreken
Artikel 5.
Aangezien de huidige eigenaren geen feitelijke bewoners zijn geweest, kunnen zij de koper
niet volledig informeren omtrent de staat waarin deze onroerende zaak zich thans bevindt.
De koper verklaart uitdrukkelijk de onroerende zaak te aanvaarden in de staat waarin deze
zich bevindt en verkoper sluit iedere aansprakelijkheid op dit punt uit.
Het is verkoper niet bekend dat:
a. het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik van
het registergoed als woning met toebehoren of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot
een verplichting tot schoning van het registergoed, dan wel het nemen van andere
maatregelen;
b. in het registergoed asbest is verwerkt;
c. in het registergoed ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn;
d. ten aanzien van het registergoed beschikkingen of bevelen ten aanzien van artikel 55
van de Wet bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.
Koper aanvaardt het verkocht in de huidige milieukundige staat.
De aanwezigheid van asbest, gebreken of verontreiniging en het verwijderen of herstellen
daarvan komt voor rekening en risico van koper.
Bouwkundige staat.
Artikel 6.
Er is geen bouwkundig inspectierapport opgemaakt.
Bijzondere beperkingen en erfdienstbaarheden.
Artikel 7.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
" Blijkens vermelding in den aankomsttitel van zeven februari negentienhonderd achttien
is het verkochte voorzover afkomstig uit oud nummer 1449, bevoorrecht met reed en
drift over het perceel 1616 eigen aan Dirk Willems Veenstra, naar en van den weg,
terwijl het verkochte voorzover afkomstig uit oud nummer 2642 is bevoorrecht met de
erfdienstbaarheid van weg over het kadastrale perceel gemeente Veenwouden sectie G
nummer 1706, eigen aan Gerben- en Eeltje Herkes Bosma, om te komen v an- en te
gaan naar den openbaren weg.".
einde citaat
Bezichtiging.
Artikel 8.
Er is gelegenheid tot bezichtiging van het registergoed op de zaterdagen
18 en 25 februari 2017 telkens van 10.00 tot 12.30 uur.
Juridische levering.
Artikel 9.
1. De juridische levering vindt plaats door ondertekening van de daarvoor door de notaris
op te maken akte van levering gevolgd door inschrijving van een afschrift van die akte
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Koper verplicht
zich daaraan medewerking te verlenen.
De akte zal worden gepasseerd ten overstaan van mr. F. Beks, notaris gevestigd te
Dantumadiel of diens waarnemer.
De verkoop en levering zal geschieden overeenkomstig deze inschrijvingsvoorwaarden.
2. De juridische levering (en derhalve de betaling van de koopprijs) dient te geschieden
uiterlijk op 1 mei 2017.
3. Terzake van de levering van het registergoed is overdrachtsbelasting verschuldigd.
Deze komt voor rekening van koper en is niet in een bod begrepen.
4. De levering van het registergoed zal geschieden vrij van huur, pacht en andere
gebruiksrechten en aanspraken op huur- of pachtbescherming en ongevorderd.
5. Indien het registergoed groter of kleiner blijkt te zijn dan de opgegeven grootte, leidt dat
niet tot verrekening van de koopprijs.
Feitelijke levering.
Artikel 10.
De feitelijke levering van het registergoed geschiedt in de staat waarin dit zich thans bevindt,
terstond na het passeren van de akte van levering.
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en
draagt hij het risico van het registergoed.
Indien bij aflevering van het registergoed zich daarin nog roerende zaken bevinden welke
niet in de verkoop zijn begrepen, moet de koper die roerende zaken voor eigen rekening
(laten) verwijderen.
Energieprestatiecertificaat.
Artikel 11.
Verkoper beschikt over een energieprestatiecertificaat (labelklasse A).
Kosten voor de koper.
Artikel 12.
De kosten voor de koper bedragen:
- notarieel honorarium: € 950,00, vermeerderd met 21% omzetbelasting;
- de overdrachtsbelasting ad 2% over de koopsom en bijkomende lasten (met dien
verstande dat de belastingdienst van mening kan zijn, dat er over een gedeelte van het
perceel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is);
- de kadastrale rechten begroot op € 168,35, inclusief 21% omzetbelasting;
- De kosten van een eventueel op te maken “akte de command” bedragen
€ 175,00, vermeerderd met 21% omzetbelasting.
Honorarium, kadastrale rechten en overdrachtsbelasting dienen door de koper te worden
voldaan uiterlijk op de achtste dag na de gunning.
- Indien er een hypotheek gevestigd dient te worden, bedragen hiervan de kosten EUR
725,00 inclusief BTW en kadasterkosten.
Notaris.
Artikel 13.
De tenuitvoerlegging van de verkoop bij inschrijving berust bij mr. F. Beks, notaris gevestigd
te Dantumadiel of diens waarnemer, hierna ook te noemen: "de notaris".
Aansprakelijkheid verkoper.
Artikel 14.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mededelingen of inlichtingen, welke niet in
de aankondigingen of in de bij het inschrijvingsbiljet gevoegde stukken zijn opgenomen.
HOOFDSTUK B
Informatie met betrekking tot de inschrijvingsprocedure
Organisatie
Artikel 1.
1. De notaris is bevoegd al die maatregelen te nemen die, naar zijn oordeel, noodzakelijk
zijn voor een ordelijk verloop van de verkoop bij inschrijving. Dit omvat de bevoegdheid,
ook zonder opgave van redenen:
- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gegadigden van de verkoop bij inschrijving uit te sluiten;
- de verkoop bij inschrijving te schorsen, uit te stellen of af te gelasten.
2. De notaris stelt vast of er bij het uitbrengen van het bod een zodanige vergissing is
gemaakt dat, naar het oordeel van de notaris, de bieder niet aan het uitbrengen van zijn
bod gehouden kan worden.
Wijze van bieding.
Artikel 2.
1. Een bieding kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Daarbij dient gebruik te worden
gemaakt van het door Notariskantoor Beks verstrekte inschrijvingsbiljet, welk biljet
persoonlijk door de bieder op het notariskantoor dient te worden ingeleverd.
2. De bieding is exclusief overdrachtsbelasting en exclusief alle overige kosten.
3. De bieding moet inhouden:
a. indien de bieder een natuurlijk persoon is:
de naam, de voornamen, beroep, geboorteplaats en -datum, de burgerlijke staat en
volledig adres van de bieder;
b. indien de bieder een rechtspersoon is:
de statutaire naam, de zetel en het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede
de onder a. gemelde gegevens van de tot vertegenwoordiging bevoegde(n);
c. het bod van de bieder, afgerond op hele euro’s;
Een niet in gehele euro’s uitgebracht bod wordt steeds naar beneden op euro’s
afgerond.
Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een door een ander uitgebracht of uit te
brengen bod is ongeldig.
4. Bij het inschrijvingsbiljet dient te worden gevoegd:
- bij een bieder-natuurlijk persoon: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (zoals
paspoort of rijbewijs);
- bij een bieder-rechtspersoon: een uittreksel uit het handelsregister met betrekking
tot de rechtspersoon die bieder is, alsmede een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de persoon die namens de rechtspersoon het bod uitbrengt.
5. Onder de bieding moet de bieder of de tot vertegenwoordiging bevoegde, zijn
handtekening eigenhandig plaatsen en - duidelijk leesbaar - zijn naam stellen.
Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in dit lid bepaalde voor
ieder van hen.
6. De bieding dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud te zijn, op
straffe van ongeldigheid
7. De bieding (het inschrijvingsbiljet), voorzien van de benodigde bijlage(n), kan worden
ingeleverd door overhandiging van een gesloten enveloppe die het inschrijvingsbiljet
bevat, aan de notaris (zie lid 8).
Biedingen per fax of e-mail worden niet geaccepteerd.
8. Biedingen die aan de notaris worden overhandigd overeenkomstig lid 7 kunnen uiterlijk
tot donderdag 6 april 2017 om 17.00 uur worden overhandigd ten kantore van de
notaris, Stinswei 14, 9269 TE Feanwâlden.
Deze envelop dient gesloten aan de notaris te worden aangeboden en aan de
buitenzijde te vermelden dat deze een inschrijvingsbiljet bevat, op welke inschrijving het
betrekking heeft.
9. Op verzoek van de aanbieder wordt hem door de notaris een ontvangstbevestiging
verstrekt.
10. Maakt de bieder gebruik van een niet volgens lid 1 van dit artikel beschikbaar gesteld
inschrijvingsbiljet dan komt het bod alleen in aanmerking indien het ingeleverde biljet
zodanig overeenkomt met dat van de notaris, dat geen twijfel bestaat over datgene
waarvoor wordt geboden, het bod en de bieder.
Is het inschrijvingsbiljet niet overeenkomstig het in lid 3 onder a of b en het in lid 5
bepaalde ingevuld en ondertekend, dan is het niettemin geldig indien de vermelding in
het inschrijvingsbiljet voldoende zekerheid geeft over de identiteit van de daarbedoelde
personen en het uitgebrachte bod.
De beoordeling omtrent de geldigheid van het inschrijvingsbiljet en de betekenis van de
inhoud daarvan berust uitsluitend bij de notaris.
Desgewenst kan de notaris om nadere invulling of informatie vragen aan de bieder of
degene die een biljet heeft ingeleverd.
11. De enveloppen worden door de notaris op vrijdag 7 april om 12.00 uur geopend..
Degene die een bod hebben uitgebracht mogen aanwezig zijn bij het openen van de
enveloppen. De notaris zal een proces-verbaal opmaken, waaraan alle schriftelijke
biedingen worden gehecht en waardoor ieders bod bij proces-verbaal wordt vastgelegd.
De notaris verstrekt alleen aan de eigenaren een afschrift van dit proces-verbaal.
Aansprakelijkheid bieder.
Artikel 3.
1. Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen van deze
verkoop bij inschrijving.
2. Hij is vanaf het moment waarop hij zijn inschrijvingsbiljet inlevert onvoorwaardelijk en
onherroepelijk aan zijn bieding gebonden, totdat:
- de verkoper gunt aan een ander; of
- vaststaat dat niet wordt gegund; of
- de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder
dat is gegund; of
- de verkoop bij inschrijving wordt afgelast.
3. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende
verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop.
Informatieplicht.
Artikel 4.
De bieder dient zich tegenover de notaris te legitimeren:
- bij een bieder-natuurlijk persoon: een kopie van een geldig legitimatiebewijs
(zoals paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs);
- bij een bieder-rechtspersoon: een uittreksel uit het handelsregister met betrekking tot de
rechtspersoon die bieder is, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de
persoon die namens de rechtspersoon het bod uitbrengt.
De bieder dient zijn financiële gegoedheid aan de notaris te tonen door middel van een
verklaring van zijn bank (een definitieve geaccepteerde hypotheekofferte wordt ook
geaccepteerd).
Beraad, gunning en opschortende voorwaarden.
Artikel 5.
1. Verkoper maakt gebruik van zijn recht van beraad.
2. De termijn van beraad eindigt op maandag 10 april 2017 om 16.00 uur of zoveel eerder
als de verkoper mocht hebben gegund.
3. Verkoper is niet gehouden aan de hoogste bieder te gunnen.
Verkoper beslist, zonder opgaaf van redenen, omtrent het al dan niet aanvaarden van
biedingen en omtrent de gunning.
4. De bieders worden schriftelijk bericht omtrent de gunning.
Door de gunning is de koopovereenkomst voor wat betreft degene aan wie wordt
gegund (koper) tot stand gekomen.
5. Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het
al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund.
6. De koop zal worden vastgelegd in een koopovereenkomst.
Koper verplicht zich de koopovereenkomst op eerste verzoek na de gunning te
ondertekenen.
Betaling koopprijs en kosten; waarborgsom
Artikel 6.
1. Als koopprijs is verschuldigd het bedrag van de bieding. Alle overige kosten
(notariskosten, overdrachtsbelasting, eventuele verrekening zakelijke lasten) zijn voor
rekening van de koper.
De koopprijs dient te worden voldaan ter gelegenheid van de ondertekening van de akte
van levering.
2. Tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen dient koper binnen twee weken
na de gunning, een waarborgsom groot 10% van de koopprijs aan de notaris te voldoen,
dan wel dient voor bedoeld bedrag een schriftelijke bankgarantie te worden gesteld.
3. De koper is verplicht om desgevraagd en ten genoegen van verkoper aan te tonen dat
de koopprijs en kosten binnen de daarvoor gestelde termijn betaald kan worden.
Informatie.
Voor vragen over het registergoed, de bezichtiging, de biedingsprocedure en soortgelijke
vragen, kunt u terecht bij:

Notariskantoor Beks                                            Regiomakelaardij
Stinswei 14, 9269 TE Feanwâlden                   Keppelstraat 11, 9101 MT Dokkum
tel.: 0511 - 47 22 12                                             tel.: 0519 – 29 45 98
e-mail: info@notariskantoorbeks.nl                  e-mail: info@regiomakelaardij.nl
www.notariskantoorbeks.nl                                www.regiomakelaardij.nl