Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR BEKS

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten die door derden als opdrachtgever worden verstrekt aan Notariskantoor Beks en zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notaris, de waarnemer en de overige werknemers afzonderlijk. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden ook schriftelijk ter beschikking gesteld.

Artikel 1 
Opdracht 
– De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de notaris mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.
– Opdrachtnemer: notaris mr. F. Beks, tevens handelend onder de naam Notariskantoor Beks. 
– Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de opdrachtnemer verricht: wettelijke werkzaamheden, werkzaamheden die daarmee samenhangen en overige werkzaamheden. 
– Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door de notaris is aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden, in opdracht van de opdrachtnemer. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard. 
– De notaris oefent zijn wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Hij behartigt daarbij de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen. De notaris bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. 
– Op de dienstverlening van Notariskantoor Beks is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing. In geval van een onder deze wet vallende ongebruikelijke transactie of situatie zal door de notaris melding worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. 
Volgens de wet mag Notariskantoor Beks zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
-Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s (een politiek prominent persoon), UBO’s (de uiteindelijke belanghebbende) en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.
-Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.
-De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij als volgt aan u door: Een WWFT-forfait, ter grootte van dertig euro (€ 30,00) per dossier.

Artikel 2 
Informatieverstrekking door opdrachtgever 
– Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar zijn oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. 
– Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 3 
Honorarium en betaling 
– De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
– De notaris deelt tijdig aan de cliënt mede wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
– Voor de dienstverlening worden door de notaris de op het kantoor gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. 
De door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door hem worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. 
– Betaling van de notariskosten (onder meer bestaande uit: honorarium, omzetbelasting, kadasterkosten, overdrachtsbelasting en overige aan de cliënt in rekening gebrachte kosten) dient te geschieden voor het passeren van de betreffende akte op de derdenrekening van de notaris, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever. 
– De notaris is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de notaris na voorafgaande aankondiging bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. 
– Notariskantoor Beks behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 4 
Opzegging van de opdracht 
– Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij. 
– Indien opdracht is gegeven aan Notariskantoor Beks voor het uitvoeren van werkzaamheden en, om welke reden ook, de opdracht nadien wordt ingetrokken, behoudt Notariskantoor Beks zich het recht voor om bij zijn opdrachtgever(s) een declaratie in te dienen voor de alsdan verrichtte werkzaamheden naar gelang van de aan het dossier bestede tijd en berekend aan de hand van het alsdan geldende uurtarief dat Notariskantoor Beks op dat moment voor dergelijke werkzaamheden hanteert.

Artikel 5 
Beroepsaansprakelijkheid 
– Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De notaris voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht. 
– De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Notariskantoor Beks bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.

Artikel 6 
Geschillenregeling 
– Op de dienstverlening van Notariskantoor Beks is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. 
Een uitleg van de beroeps- en gedragsregels voor het notariaat is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl. 
– Op iedere opdracht is de “Interne klachtenregeling van Notariskantoor Beks” van toepassing.
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie dan legt u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons voor en wel binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw bezwaren aanleiding heeft gegeven. Wij zullen een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van uw bezwaren. 
– Mochten wij uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Notariaat. Deze weg staat ook voor u open wanneer wij uw bezwaren niet binnen vier weken na het indienen daarvan schriftelijk hebben afgehandeld. De Geschillencommissie Notariaat behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Notariaat dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Notariaat: postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via de website www.degeschillencommissie.nl. 
– U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Notariskantoor Beks indienen bij de Geschillencommissie Notariaat aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 
– Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en de Geschillencommissie Notariaat, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Artikel 7 
Bewaarplicht 
Zodra vijf jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de notaris in behandeling is geweest, heeft de notaris het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit zijn archieven te verwijderen en te vernietigen, zulks onverminderd zijn wettelijke bewaarplicht van de akten (het protocol) van twintig jaar.

Artikel 8
Communicatie via e-mail
De opdrachtgever stemt ermee in, dat in het kader van de uitvoering van de opdracht mede per e-mail wordt gecommuniceerd. De opdrachtgever is ermee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 9 
Rechtskeuze / ingangsdatum / kennisneming
– Op de dienstverlening van Notariskantoor Beks is Nederlands recht van toepassing. 
– Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2016 en liggen ter inzage ten kantore van Notariskantoor Beks.
– Deze algemene voorwaarden worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld.
– Deze algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op www.notariskantoorbeks.nl
Artikel 10
Akkoordverklaring
Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.